پیچک صحرایی

مشخصات گیاه شناسی
گیاهی است پیچیده یا بالا رونده که در کنار جاده ها ، مزارع و باغات پراکنش بسیار وسیعی دارد . برگهای این گیاه تیر کمانی شکل بوده و گلهای سفید یا صورتی آن به شکل منفرد از کنار برگ خارج می شوند .
انتشار جغرافیایی
پیچک صحرایی در غالب نقاط ایران در باغات ، مزارع و حتی کنار جاده ها رویش وسیع دارد.
ترکیبات شیمیایی
ریشه پیچک صحرایی واجد یک نوع ماده رزینی است که خاصیت مسهلی آن نیز به دلیل وجود این ماده می باشد . تاکنون در پیچک صحرایی هیچ نوع آلکالوئیدی شناسایی نشده است .
قسمتهای مورد استفاده
ریشه گیاه و بعضا برگها و دانه مصرف دارویی دارند .
اثرات دارویی و طرز استعمال
1- درمان یبوست : دم کرده ریشه گیاه به واسطه داشتن مواد رزینی به عنوان یک مسهل عمل کرده و یبوست را برطرف می نماید . 2- اثر صفرابر : دم کرده ریشه ،‌ برگ یا دانه های گیاه پیچک صحرایی اثر صفرابر دارد . 3- التیام زخمها : برگهای تازه این گیاه اگر بر روی زخمها قرار داده شود التیم دهنده زخمها می باشند .
دفعات بازدید : 482