خربق

مشخصات گیاه شناسی
گیاهی است و دارای ریزوم سیاه رنگ که ساقه هوایی گیاه از آن خارج می شود. برگ های دمبرگ دار آن چرمی و منقسم به 7ـ 9 برگچه با حاشیه دندانه دار هستند. گل های آن سفید تا صورتی رنگی می باشند.
انتشار جغرافیایی
خربق سیاه در ایران نمی روید.
ترکیبات شیمیایی
تمامی قسمتهای گیاه خصوصاً ریزوم آن حاوی گلیکوزیدهای فعال از جمله هل له بورین و هل له بورئین می باشند این ترکیبات دارای اثر تنظیم کننده قلب می باشند.
قسمتهای مورد استفاده

اثرات دارویی و طرز استعمال
1.تنظیم ریتم قلب : به دلیل وجود گلیکوزیدهای فعال در ریزوم خربق که اثری مشابه دیژیتونین دارند جوشانده ریزوم گیاه در تنظیم ضربان قلب و ناراحتی های قلبی به کار می رود. لازم به تذکر است که این گیاه بسیار سمی بوده و در استفاده از آن باید نهایت دقت را نمود.
دفعات بازدید : 379