درخت گز

مشخصات گیاه شناسی
گیاهی است درختچه ای که برگ های بسیار ریز فلسی شکل آن به شکل بسیار فشرده به هم قرار گرفته اند. گل های گیاه سفید تا صورتی رنگ بوده و بر روی شاخه های متمایل به قرمز آن قرار گرفته اند.
انتشار جغرافیایی
این گیاه در آذربایجان در اطراف دریاچه ارومیه، در اصفهان نزدیک با تلاق گاوخونی در کرمان نزدیک کوه سیرج و همچنین در سیستان در اطراف زاهدان رویش دارد. در قسمت های مرکزی و کویری ایران می توان علاوه بر این نوع گز انواع گونه ای گز را مشاهده نمود.
ترکیبات شیمیایی
پوست درختچه گز واجد اسید گالیک که نوعی ترکیب فنلی است بوده و در برگ های آن نیز می توان ماده اسکولین را یافت.
قسمتهای مورد استفاده
پوست درختچه گز مهمترین قسمتی از گیاه است که خاصیت دارویی دارد.
اثرات دارویی و طرز استعمال
1.درمان اسهال : پوست این گیاه به علت داشتن ترکیبات تانن اثر قابض داشته و از این رو در درمان اسهال می توان از آن بهره جست. به این منظور جوشانده 15 تا 30 در هزار پوست گیاه که به شکل خوراکی مصرف می شود توصیه می گردد. 2.درمان بیماری های سینه : از این گیاه نوعی پلی ساکارید موسوم به گزانگبین ترشح می شود که از این هم در تهیه شیرینی استفاده می شود و هم در مداوای بیماری های سینه می توان از آن استفاده نمود. 3.درمان سوختگی ها : برای مداوای سوختگی های مختلف می توان خاکستر درختچه گز را که از سوزاندن آن بدست می آید در محل سوختگی استعمال نمود. 4.بند آورنده خون : با توجه به اینکه درختچه گز در مناطق خشک رویش دارد در این مناطق مثلاً در عربستان از شیره تغلیظ شده آن جهت بند آوردن خون در زمان خونریزی استفاده می نمایند.
دفعات بازدید : 1192