دم اسب

مشخصات گیاه شناسی
گیاهی است علفی با انشعابات نازک و برگ های بسیار کوچک فلسی شکل قسمت های هوایی گیاه از یک ریزوم نازک منشأ می گیرند.
انتشار جغرافیایی
در شمال کشور در نواحی مازندران و همچنین در آذربایجان در سراسر منطقه رویشی دارد.
ترکیبات شیمیایی
ترکیباتی همچون ( اسید سیلیسیک و ساپونین در دم اسب شناسایی شده است ولی در مورد مواد مؤثر آن به طور کامل تحقیقاتی صورت نگرفته است.
قسمتهای مورد استفاده
جوانه های خشک شده گیاه
اثرات دارویی و طرز استعمال
1.درمان زخم ها : برای درمان زخم ها خصوصاً زخم هایی که دیر التیام می یابند می توان از عصاره جوانه های این گیاه بر روی موضع استفاده کرد. 2.به عنوان مدر : جوشانده این گیاه را می توان به عنوان داروی ادرارآور استفاده نمود و از این رو در درمان نارسائی های کلیه نقش بسزایی دارد. 3.تقویت ریه ها : به نظر می رسد اسید سیلیسیک موجود در این گیاه ریه ها را تقویت نماید ولی این موضوع به اثبات نرسیده است.
دفعات بازدید : 627