سال نهنگ  

در نهنگ نیروی زیست و سلامت کامل به حد وفور وجود دارد و تا لحظه مرگ نیز این سلامت را حفظ می کند.او از پستی ها،دوروئی ها به دور است و از یک روش سیاسی کاملاً ابتدائی و ناشیانه پیروی می کند.ولی به هر حال در حد خوک معصوم و بیگناه نیست.گرچه خیلی زود گول می خورد ولی این شهامت را دارد که اشتباهش را بپذیرد و خود را محکوم کندTotalRecords:12
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15