سال سگ  

متولد سال سگ خود خور و نگران است،همیشه حالت دفاعی دارد و حتی لحظه ای این حالت را ترک نمی کند.دائم در حال مراقبت است و هوشیارانه به اطراف توجه دارد.او یک درونگرا است و کمتر پیش می آید که احساس واقعی اش را نشان دهد،مگر آنکه فکر کند نشان دادن حالت و افکار واقعی اش لازم و واجب است.او به حد افراط یک دنده است و می داند که چه می خواهد.اغلب بد گمان است و دائم دچار وحشت است که با زبان تیز و ترش رویی هایش مبادا که دیگران را از خود دور کندTotalRecords:12
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15