سال مار  

مار یا افعی در بین مغرب زمینی ها شهرت بدی دارد.ولی برعکس در بین ملل مشرق زمین به عنوان نشانه عقل و دانایی و اراده شناخته شده و حتی پرستش شده است.کسانی که در سال مار بدنیا آمده اند مردمی جذاب و احساساتی و شوخ هستند.زنان متولد این سال معمولا زیبا هستند و زیبائی شان رمز موفقیت آنها است(مثل ژاکلین و کندی و گریس کلی ملکه موناکو).در ژاپن هنگامی که بخواهند زنی را به دلیل داشتن عقل و زیبایی تواماً مدح کنند از جملاتی از این قبیل استفاده می کنند:عزیز من،تو حقیقتاً یک مار هستی.تعریفی که مسلماً در غرب برخورنده خواهد بودTotalRecords:12
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15