سال گوسفند  

متولد سال گوسفند، شیک پوش، جذاب، هنرمند، مطبوع و دلپذیر است و البته نباید فراموش کرد که در کنار این صفات دارای نوعی روحیه بدبینی، تردید و نگرانی نیز هست که مجموعاً سرشت او را می سازد. کمتر به آنچه که خود دارد راضی و خشنود است و اغلب همین روحیه است که دوستان و نزدیکانش اغلب از او رنجش پیدا می کنند. او بدون نظر و بدون قصد دوستانش را می رنجاند.TotalRecords:12
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15