سال میمون  

متولد سال میمون در بین دوازده علامت میمون غیر معمولی ترین علامت هاست.میمون بدجنس و در عین حال دلیر و با همت است.شوخ طبع است و همیشه آماده شوخی ولی شوخی هایش معمولاً غیر مستقیم است.او آنچنان موجود اجتماعی است که معمولاً در افراد دیر آشنا این احساس را بوجود می آورد که مدت هاست او را می شناسند.این امتیاز داشتن شبکه وسیع ارتباطی در واقع به هیچ چیز مربوط نیست جز روح حیله گر میمون.او در حقیقت موجودی است خودخواه و خود مرکز بین استTotalRecords:12
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15