سال مرغ  

مردم ترجیح می دهند این علامت را جوجه بنامند که البته همیشه این عنوان با واقعیت جور در نمی آید. زیرا مرغ پرنده ای است مغرور و لاف زن و همیشه در رویاهایش خود را خیلی جدی تلقی می کند و دوست دارد او را ستایش کنند. مرغ همیشه از روی فکر حرف می زند و همیشه مراقب و پرهیزکار است و به قدری به عقیده و حرفها و افکارش وفادار است که گاه برای دفاع از آنچه که می گوید حالت حمله پیدا می کند و با این روحیه حتماً عده ای را هم زخمی می کند مگر آنکه تصمیم بگیرد جنگهایش را از سر اندیشه به انجام برساند.TotalRecords:12
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15