سال اسب  

متولد سال اسب همیشه فوق العاده به نظر می رسد زیرا پر از جذابیت و مخصوصاً جاذبه جنسی است و کاملاً می داند چه بپوشد و چگونه ظاهر خود را فریبنده نشان دهد. او عاشق مکانهای عمومی است. تالارهای کنسرت، تماشا خانه ها، میتینگ ها، مسابقات ورزشی و سینما ها جاهایی است که او را جلب می کند. خود او اغلب ورزشکار است و در این زمینه به موفقیتهای میرسد. او به خوبی روش تعریف کردن از مردم را می داند و براحتی جملات زیبایی در وصف آنها می سازد. شوخ و سرگرم کننده است، غیبت می کند، همدردی می کند و همیشه مورد توجه مردم است.TotalRecords:12
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15