سال ببر  

متولد سال پلنگ یک عیبجوی یاغی است و همیشه در حال طغیان بر ضد قدرت های مستقر است، کیفیتی که انقلابات را بوجود میاورد. او همیشه می خواهد رهبر باشد اما بدبختانه همچنانکه برای بیشتر رهبر ها پیش می آید اغلب آن شایستگی را که منجر به جلب اعتماد دیگران می شود فاقد است. او همیشه اولین کسی است که قصد حرکت می کند اما چه در کار اجتماعی و چه در مسائل عشقی احتیاط اطرافیان را وا میدارد که قبل از تبعیت از او فکر کنند و حتی گاهی او را از حرکت باز می دارند. برای افرادی که ببر پیروی می کنند اغلب نگرانی از عاقبت کار وجود دارد.TotalRecords:12
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15