سال گاو  

"متولدین سال گاو آرام و صبور،کمرو و کند،دقیق و صاحب روش،متعادل و بی اهمیت نسبت به خود. هوشیاری های طبیعیش را پشت یک چهره خانگی پنهان میکند.او این موهبت را دارد که در دیگران اعتماد قلبی ایجاد کند.اعتماد قلبی که بزرگترین برگ برنده او در زندگی است
او اهل تفکر است و شاید به همین علت تنهایی را دوست دارد و میتواند هدفی را تا سرحد تعصب تعقیب کند.میهن پرستی افراطی است و این یکی از دلایلی است که اغلب گاو را وادار به انتقاد میکند
"TotalRecords:12
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15