سال خرگوش  

متولد سال خرگوش که در ویتنام با عنوان گربه شناخته می شود و در ژاپن خرگوش نامیده شده است. اما در هر حال چه گربه و چه خرگوش یک نکته مسلم است و آن اینکه هر دو در هنگام سقوط همیشه بروی چهار دست و پا بزمین میافتند. گربه ها خوشحال ترین گروه مردم هستند آنها اساساً به «شاد بودن» معتقدند. آنها با استعداد، خوب، با احتیاط، لطیف و ملاحظه کار هستند. جاه طلبی دارند. اما البته نه خیلی زیاد. به حد زیادی پرهیز کارند. هیچکس آنها را نادیده نمی گیرد زیرا رفقای خوبی هستند و بخوبی قادرند که بهترین جنبه های وجودشان را نشان دهند.TotalRecords:12
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15