سال موش  

متولدین سال موش گاهی تنگ نظر و پست می شوند و در این حالت حاشیه نشین زندگی می شوند ولی با وجود این راستگو هستند . و توانایی تعقیب خواسته هایشان را تا آخر راه دارند ولو اینكه در پایان چیزی تلخ در انتظارشان باشد و حتی اگر بشود از پیش شكست را پیش بینی كنند . اگر بتوانند بر نا رضایی ابدی و علاقه مفرطشان به گذران در زمان حال غلبه كنند مسلما در زندگی به موقعیت هایی خواهند رسید .TotalRecords:12
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15