ملای زن ذلیل

روزی رفیقی از ملا پرسید: تو در چه ساعت هایی از شبانه روز استراحت می کنی؟ ملانصرالدین جواب داد: چند ساعت در شب و دو ساعت هم بعد از ظهر ها که او می خوابد. رفیقش پرسید: اون دیگه کیه؟ ملانصرالدین جواب داد: عیالم را می گویم. دوستش پرسید: من پرسیدم که تو کی استراحت می کنی، نپرسیدم که زنت کی استراحت می کند. ملانصرالدین گفت: آخر شما که نمی دانید، من فقط زمانی استراحت می کنم که عیالم خواب است.

تعداد دفعات بازدید: 797