سئوال هارون از بهلول درباره شراب

روزی بهلول بر هارون وارد شده خلیفه را دید که مشغول صرف شراب است . خلیفه خواست خود را از خوردن حرام تبرئه نماید ، لذا از بهلول سئوال کرد : اگر کسی انگور بخورد حرام است ؟ بهلول جواب داد: خیر . خلیفه گفت : بعد از خوردن انگور اگر آب هم بالای آن بخورد چطور است ؟ بهلول جواب داد : اشکالی ندارد . باز خلیفه گفت : بعد از خوردن انگور و آب مدتی هم در آفتاب بنشیند چطور است ؟ بهلول جواب داد : باز هم اشکالی ندارد . خلیفه گفت : چطور همین انگور و آب را مدتی در آفتاب بگذارند حرام میشود ؟ بهلول جواب داد : اگر قدری خاک بر سر انسان بریزند ، آیا به او صدمه می زند ؟ خلیفه گفت : خیر . بهلول جواب داد : اگر مقداری آب روی آن خاکها بریزند ، اشکالی دارد ؟ خلیفه گفت : خیر . بهلول گفت : اگر همین آب و خاک را با هم مخلوط کنند و از آن خشتی بسازند و به سر انسان بزنند ، صدمه ای به کسی می رسد یا خیر ؟ خلیفه گفت : البته که سر انسان می شکند . بهلول گفت : چنانکه از ترکیب آب و خاک ، سر انسان می شکند و به او صدمه می رسد ، از ترکیب آب و انگور هم متاعی بدست می آید که شرع آن را حرام و نجس می داند و از خوردن آن صدمه های فراوان به انسان وارد می آید و خورنده آن حد شرعی لازم دارد . خلیفه از جواب بهلول متحیر ماند و دستور داد تا بساط شراب را بر چینند .

تعداد دفعات بازدید: 3949