تعیین فاصله

روزی ملا از دوستش پرسید: اگر گفتی فاصله بین قزوین-زنجان چند فرسخ است؟ مرد گفت: بیست فرسخ. ملا گفت: خوب حالا بگو ببینم فاصله زنجان-قزوین چند فرسخ است؟ مرد پاسخ داد: باز همان بیست فرسخ. ملانصرالدین گفت: به گمانم تو اشتباه می کنی. مرد گفت: به چه دلیل؟ . ملا گفت: به این دلیل که فاصله عید قربان و عاشورا فقط یک ماه است در حالی که فاصله عاشورا تا عید قربان یازده ماه است.

تعداد دفعات بازدید: 459