تلافی

روزی دختر ملانصرالدین گریه کنان آمد پیش پدرش و گفت:شوهرم کتک مفصلی به من زد و مرا از خانه بیرون کرد. ملانصرالدین بدون معطلی چوبی یر داشت و دخترش را کتک زدو گفت: حالا برو و به شوهرت بگو اگر تو دختر من را کتک زدی ،من هم به تلافی ؟آن زنت را خوب سر حال آوردم.

تعداد دفعات بازدید: 506