سئوال هارون درباره امین و مامون (فرزندان هارون)

روزی بهلول به قصر هارون رفت ، در بین راه برخورد به هارون نمود . هارون پرسید : بهلول کجا می روی ؟ بهلول جواب داد : به نزد تو می آمدم . هارون گفت : من به قصد رفتن به مکتب خانه می روم تا از نزدیک وضع فرزندانم امین و مامون را ببینم و چنانچه مایل با شی ، می توانی همراه من بیایی . بهلول قبول کرده و به اتفاق هارون وارد مکتبخانه شدند . آن وقت امین و مامون برای چند دقیقه از معلم اجازه گرفته و بیرون رفته بودند . هارون از معلم وضع امین و مامون را سئوال کرد . معلم گفت : امین که فرزند زبیده ، سرور زنان عرب است ولی بسیار کودن و بی هوش است و بعکس مامون بسیار بافراست و زیرک و چیز فهم است . هارون قبول نکرد . آموزگار کاغذی زیر فرش محل نشستن مامون گذارد و خشتی هم زیر فرش امین نهاد و پس از چند دقیقه امین و مامون وارد مکتب خانه شدند و چون پدر خود را دیدند ، زمین ادب بوسه داده و هر کدام به جای خود جلوس کردند . مامون چون نشست متفکر به سقف و اطراف خود نگاه می کرد . معلم به مامون گفت : تو را چه شده که چنین متفکری ؟ مامون جواب داد : از موقعی که از مکتب خانه خارج شدم و تا به حال که نشسته ام یا زمین به اندازه کاغذی پایین رفته یا آنکه به همین اندازه سقف بالا رفته و خلاصه محل نشستن من به اندازه پاره کاغذی بالاآمده است . در این حال آموزگار از امین سئوال نمود : آیا تو هم چنین احساسی می نمایی ؟ امین جواب داد : چیزی حس نمی کنم . آموزگار لبخندی زده باز آن دو را مرخص نمود . چون امین و مامون از مکتب خانه خارج شدند ، معلم به هارون گفت : بحمدالله که بر حضرت خلیفه حرف من ثابت شد . خلیفه سئوال کرد : آیا سبب چیست ؟ بهلول جواب داد : اگر به من امان دهی حاضرم سبب را بگویم . هارون جواب داد : در امانی ، هرچه می دانی بگو . بهلول جواب داد : ذکاوت و چالاکی اولاد از دو جهت است : جهت اول چنانچه مرد و زن به میل و رغبت و شهوت طبیعی با هم آمیزش نمایند ، اولاد آنها با ذکاوت و چالاک و زیرک می شود . سبب دوم ، چنانچه زن و شوهر از یک خون و نژاد باشند ، اولاد آنها چنان با ذکاوت و چالاک نمی شود و به عکس چنانچه زن و شوهر از حیث خون و نژاد با هم دیگر تفاوت داشته باشند، اولاد آنها زیرک وباهوش و قوی می شوند و چنانچه این امر در درختان و حیوانات هم به تجربه رسیده است و چنانچه درخت میوه را به درخت میوه دیگر پیوند زنند ، آن شاخه پیوند خورده میوه آن بسیار مرغوب واعلی می شود ، و نیز اگر دو حیوان مثلا الاغ و اسب با هم آمیزش کنند قاطر از آن دو متولد می شود که بسیار باهوش و قوی و چالاک می باشد . بنابراین ، امین که فراست خوبی ندارد ، از این سبب که خلیفه و زبیده از یک خون ونژاد می باشند و مامون که با فراست و ذکاوت قوی می باشد ، از این لحاظ است که مادر او از نژادی غریب و با خون خلیفه تفاوت بسیار دارد . خلیفه از جواب بهلول خنده ای کرد و گفت : از دیوانه غیر از این توقعی نمی توان داشت . معلم در دل ، حرف بهلول را تصدیق کرد .

تعداد دفعات بازدید: 1553