مامایی ملانصرالدین

در دهی که ملانصرالدین زندگی می کرد زنی وقت زایمانش بود و درد زیادی می کشید. همسایه ها رفتند پیش ملا و از او خواستند برای زن کاری انجام بدهد. ملانصرالدین کمی فکر کرد و گفت: بروید چند تا گردو بریزید آن نزدیکی ها، بچه به هوای گردو بازی می آید بیرون.

تعداد دفعات بازدید: 541