اصل حال

یکی از دوستان ملا او را دید و گفت: ملا جان! حالت چطور است؟ ملانصرالدین جواب داد: حالم خوب است اما اصل حالم بد است.

تعداد دفعات بازدید: 500