علاج واقعه

پسر ملانصرالدین بیماری سختی گرفته بود و توی رختخواب افتاده بود. ملانصرالدین رو کرد به عیالش و گفت: زن پاشو وسایل کفن و دفنش را حاضر کن! زن گفت: این چه حرفی که می زنی، طفل معصوم که هنوز نمرده. ملا گفت: مگر نشنیده ای که علاج قبل از وقوع باید کرد. تا تو بروی و کفن بخری و مرده شور و گور کن را آماده کنی او هم مرده است.

تعداد دفعات بازدید: 445