مهلت دادن

مردی به ملانصرالدین گفت: صد دینار به من قرض بده. یک ماه هم به من فرصت بده تا قرضت را ادا کنم. ملانصرالدین گفت: من نیمی از خواهشت را می توانم انجام دهم. مرد خیلی خوشحال شد و گفت کار من با همان پنجاه دینار هم راه می افتد. ملا گفت: من گفتم نصف خواهشت را انجام می دهم و آن هم دادن مهلت است. حالا هر چقدر مهلت بخواهی می توانم به تو بدهم.

تعداد دفعات بازدید: 398