دهن دره

ملانصرالدین در دهی مهمان بود. خیلی زود به محل مهمانی رسید و هنوز خیلی از مهمانها نیامده بودند و تا دو ساعت دیگر می رسیدند. ملا شروع کرد به خمیازه کشیدن. صاحب خانه پرسید: راستی ملا، چه چیزی باعث خمیازه می شود؟ ملا جواب داد: گرسنگی و بی خوابی و البته اینجا گرسنگی.

تعداد دفعات بازدید: 353