سگ تازی

روزی حاکم خسیسی به ملانصرالدین گفت: تو که در شکار سر رشته داری می خواهم سگ تازی کمر باریک تیز پایی برایم بیاوری. ملانصرالدین قبول کرد و چند روز بعد یک سگ گنده بی قواره گرفت و قلاده ای به گردنش زد و نزد حاکم برگشت. حاکم گفت: من از تو یک سگ تازی لاغر می خواستم که مثل باد بدود، آن وقت تو این سگ ولگرد درشت هیکل را آورده ای؟ ملانصرالدین گفت: جناب حاکم هیچ نگران نباشید، این سگ اگر یک هفته در خانه شما بماند از سگ تازی هم لاغر تر می شود.

تعداد دفعات بازدید: 549