4 ) بستن زانوی شتر

«درباره من دعایی بفرمایید تا خداوند به من وسعت رزقی بدهد، که خیلی فقیر و تنگدستم.»

تعداد دفعات بازدید: 339