حرفهای ماهی

از ملانصرالدین پرسیدند: ماهی چرا حرف نمی زند؟ گفت: حرف می زند، شما ملتفت نمی شوید. اگر باور ندارید خودتان سرتان را زیر آب ببرید و حرف بزنید اگر حرف شما را کسی فهمید، حرف ماهی را هم می فهمند.

تعداد دفعات بازدید: 426