77 ) امتحان هوش

تا آخر، هیچ یک از شاگردان نتوانست به سؤالی که معلم عالیقدر طرح کرده بود جواب درستی بدهد. هر کس جوابی داد و هیچ کدام مورد پسند واقع نشد. سؤالی که رسول اکرم در میان اصحاب خود طرح کرد این بود:
«در میان دستگیره های ایمان کدام یک از همه محکمتر است؟»
یکی از اصحاب: نماز.
رسول اکرم: نه.
دیگری: زکات.
رسول اکرم: نه.
سومی: روزه.
رسول اکرم: نه.
چهارمی: حج و عمره.
رسول اکرم: نه.
پنجمی: جهاد.
رسول اکرم: نه.
عاقبت جوابی که مورد قبول واقع شود از میان جمع حاضر داده نشد، خود
حضرت فرمود:
«تمام اینهایی که نام بردید کارهای بزرگ و با فضیلتی است، ولی هیچ کدام از اینها آنکه من پرسیدم نیست. محکمترین دستگیره های ایمان دوست داشتن به خاطر خدا و دشمن داشتن به خاطر خداست.»

تعداد دفعات بازدید: 161