نقل مکان

شبی که ملانصرالدین خوابیده بود دزدی وارد خانه او شد و مقداری از اثاثیه ملا را جمع کرد و روی کولش انداخت و رفت. ملا هم بلند شد تشک و لحافش را جمع کرد و به دنبال دزد راه افتاد و هر دو وارد خانه دزد شدند. دزد تا ملا را دید با ترس گفت: تو اینجا چه کار می کنی؟ ملانصرالدین جواب داد: هیچی، به خانه شما نقل مکان کرده ام انعام شما هم محفوظ است.

تعداد دفعات بازدید: 627