جوانی

گوته دانشمند آلمانی گفته است:جوانی منزلی است که ما بین مسافت کودکی و پیری واقع شده است،ایام سلطنت و کامیابی زندگانی در آنجا می گذرد.دوکلوس می گوید:جوانی گرهی است که رشته طفولیت را به کهولت پیوند می دهد

تعداد دفعات بازدید: 2487