مشکل ملا

روزی ملانصرالدین از مزرعه ای یک سیب زمینی دزدید که یکدفعه صاحب مزرعه او را دید و گفت: مرتیکه اینجا چه کار می کنی؟ ملا با خونسردی گفت: باد مرا اینجا آورده است. صاحب مزرعه گفت: پس این کیسه از کجا آمده است؟ ملانصرالدین جواب داد: مشکل من هم همین کیسه است.

تعداد دفعات بازدید: 750