ملای پنج انگشتی

روزی ملانصرالدین با اشتهای زیادی داشت غذا می خورد.مردی به ملا رسید و گفت: چرا با پنج تا انگشت غذا می خوری؟ ملا جواب داد: برای اینکه شش تا انگشت ندارم.

تعداد دفعات بازدید: 401