پنبه زار

ملانصرالدین برای اصلاح موهای خود به سلمانی رفت.سلمانی موقع کار سر ملا را زخم می کرد و جای زخم ها پنبه می گذاشت. ملانصرالدین که از ناشی گری های سلمانی به تنگ آمده بود گفت: استاد سلمانی! تا همین جا دیگر بس است.نصف دیگرش را خودم می خواهم جو بکارم.

تعداد دفعات بازدید: 512