خون پشه

از عبدالله ابن عمر شخصی سوال کرد ، چه میگویی در حق کسی که خون پشه ای را بریزد؟ عبدالله کمی به جهره او دقیق شد و پرسید : اهل کجایی؟ گفت : عراقیم.

تعداد دفعات بازدید: 735