کبریت روشن

ملانصرالدین دید مردی کنار حوض مسجد نشسته و قوطی کبریتی را زیر آب کرده و دارد کبریت می زند. ملانصرالدین گفت: ای ابله چکار می کنی؟ مرد جواب داد: پولم افتاده ته حوض، کبریت می زنم شاید پیداش کنم.ملا گفت: ای دیوانه! مگر نمی دانی که کبریت در آب خاموش می شود. مرد گفت: جناب ملا! شما که ادعا می کنی عقل کل هستی بگو بدانم چکار باید بکنم. ملانصرالدین گفت: اول باید کبریت را بیرون از آب روشن کنی بعد سریع وارد آب کنی. اینطوری بهتر می توانی ببینی.

تعداد دفعات بازدید: 542