باسوادی خر تیمور

روزی تیمور لنگ به ملا دو هزار دینار داد تا خر او را طی یک سال باسواد کند. دوستان ملا او را دیدند و گفتند: ملا! آخه این چه قولی بود که تو دادی؟ می دانی اگر نتوانی این کار را بکنی تیمور سرت را از تنت جدا می کند. ملانصرالدین گفت: نگران نباشید! شاید تا سر سال خدا خواست یکی از ما سه نفر مردیم.

تعداد دفعات بازدید: 452