فرشته

زن ملانصرالدین چهره ای زشت و پر از چاله چوله داشت. روزی خودش را در آینه نگاه کرد و بعد به ملا گفت: تا حالا زنی به قشنگی من دیدی؟ ملانصرالدین جواب داد: نه عزیزم! اگر قبل از تو دیده بودم با او ازدواج می کردم. تو خودت فرشته ای، تو فرشته ای هستی که از آسمان برای من به زمین افتاده ایی پایین، اما متاسفانه در اثر سقوط یک کم دماغش پهن شده و یک مشت شن و ماسه هم توی صورتش رفته.

تعداد دفعات بازدید: 451