اذان گفتن ملا نصرالدین

روزی ملانصرالدین در حالی که می دوید اذان می گفت. مردم گفتند: ملا چرا یک جا نمی استی اذان بگویی؟ گفت: می خواهم بدانم وقتی اذان می گویم صدایم تا کجا می رودو چه تعداد از مردم را مستفیض می کند.

تعداد دفعات بازدید: 550