خانه برزخی

ملانصرالدین و پسرش داشتند از راهی می گذشتند که یک دفعه دیدند عده ای جنازه ای را به سمت قبرستان می برند. پسر ملا از پدرش پرسید: بابا جان، چه توی این صندوق است؟ ملانصرالدین جواب داد: انسان. پسر دوباره پرسید: او را کجا می برند؟ ملا جواب داد: به جایی که نه در آن از آب و نان خبری است و نه از فرش و رو انداز. پسر گفت: پدر جان، به گمانم او را به خانه ما می برند.

تعداد دفعات بازدید: 426