جوجه های عزادار

روزی ملانصرالدین خروسی خرید اما بعد از مدتی مرد. ملا چند تا تکه پارچه مشکی برداشت و به بال جوجه هایش بست. پرسیدند: ملا! این چه کاریست که می کنی؟ ملا جواب داد: بیچاره جوجه ها، پدرشان مرده، عزادارند.

تعداد دفعات بازدید: 474