بخشش ملانصرالدین

روزی زن ملا به او گفت : امروز آشپزمان افتاد و پایش شکست . ملا عصبانی شد و گفت : این دفعه او را می بخشم اما اگر از این به بعد سهل انگاری کند و چیزی بشکند این را بداند که به اندازه قیمتش از حقوقش کم می کنم .

تعداد دفعات بازدید: 425