بیماری عجیب ملانصرالدین

روزی ملانصرالدین با درد و ناراحتی پیش حکیم رفت و گفت : حکیم به دادم برس دارم از دست می روم . حکیم پرسید : بگو ببینم کجایت درد می کند ؟ ملا گفت : ریشم درد میکند. حکیم گفت : امروز غذا چه خورده ای؟ ملانصرالدین گفت: نان و برف . حکیم گفت : بلند شو و برو دنبال کارت که نه غذا خوردنت مثل آدمهاست و نه مریض شدنت.

تعداد دفعات بازدید: 439