لباس گرم

روزی ملانصرالدین اهالی ده را جمع کرد و گفت: امسال باید پنبه ها را اول بزنیم و بعد بکاریم که احتیاجی به حلاجی نداشته باشیم در ضمن کمی هم پشم بکاریم که زمستان امسال از محصول زمین خودمان لباس گرم درست کنیم.

تعداد دفعات بازدید: 487