بهلول و طبیب دربار هارون

آورده اند که هارون الرشید طبیب مخصوصی از یونان جهت دربار خود خواست .چون آن طبیب وارد بغداد شد ، هارون الرشید با جلال مخصوصی آن طبیب را وارد دربار نمود و بسیار به او احترام نمود . تا چند روز ارکان دولت و بزگان شهر بغداد به دیدن آن طبیب می رفتند . تا اینکه روز سوم بهلول هم به اتفاق چند تن به دیدن آن طبیب رفت و در ضمن تعارفات و صحبتهای معمولی ، ناگهان بهلول از آن طبیب سئوال نمود : شغل شما چه می باشد ؟ طبیب چون سابقه بهلول را شنیده و او را می شناخت که دیوانه است ، خواست او را مسخره نماید به ائ جواب داد :من طبیب هستم و مرده ها را زنده میکنم . بهلول در جواب گفت : تو زنده ها را نکش ، مرده زنده کردنت پیش کش . از جواب بهلول هارون و اهل مجلس بسیار خنده نمودند و طبیب همان روز بغداد را ترک کرد .

تعداد دفعات بازدید: 1039