تریاک بی خاصیت

ملانصرالدین شنیده بود که اگر کسی تریاک بکشد، درد و غصه اش را فراموش می کند و سر حال می شود.نزد عطاری محل رفت و مقداری تریاک خرید و به منزل برد. بعد دور از چشم عیالش برد توی حمام و شروع کرد به کشیدن. اما دید هیچ تاثیری ندارد. بعد همان طور لخت و بدون لباس از حمام بیرون آمد و رفت سراغ عطار و گفت: این چه تریاکی بود که به من دادی اصلا مرغوب نبود و هیچ افاقه نکرد. عطار نگاهی به سر تا پای ملا انداخت و گفت: چه تاثیری بهتر از این.

تعداد دفعات بازدید: 2754