نیکو صورت

پسر کوچک ملانصرالدین از خانه بیرون آمد. یکی از دوستان سراغ ملا را گرفت و گفت: پدرت کجاست؟ پسر جواب داد: در خانه است و به خدا دروغ می گوید. پرسید: مگر چه می گوید؟ پسر گفت: راستش پدرم از صبح تا حالا آینه در دست گرفته است و در آن صورت خود را می بیند و می گوید: خدایا شکرت که سیرت و صورت مرا نیکو آفریدی!

تعداد دفعات بازدید: 2807