مزاحمت ملا

مردم شهر به پیش حاکم رفتند و گفتند که ملا برای آنها مزاحمت ایجاد می کند و از حاکم خواستند که ملا را از شهر بیرون کند. حاکم شهر ملا را احضار کرد و از او در این باره توضیح خواست.ملا گفت: اتفاقا? آنها مردم نمک نشناسی هستند و من، از شما استدعا دارم که آنها را از این شهر بیرون کنی. حاکم گفت: اما تمام مردم شهر را که نمی توان از شهر بیرون کرد. ملانصرالدین گفت: اما راه دیگری وجود ندارد چون من نمی توانم به خاطر مشتی مردم ابله خانه و زندگی خودم را بگذارم و بروم.

تعداد دفعات بازدید: 370