جواب بجا

روزی ملانصرالدین در جایی که آدمهای دزد و رند فراوان ایستاده بودند، گیوه به پا به نماز ایستاده بود. دزدی که خیال داشت گیوه های ملا را بدزدد به او گفت: ملا! با گیوه نماز درست نیست. ملانصرالدین گفت: اگر نمازم درست نباشد، گیوه هایم که سالم و درست است!

تعداد دفعات بازدید: 446