بهلول و طعام خلیفه

آورده اند که هارون الرشید غذائی برای بهلول فرستاد . خادم خلیفه طعام نزد بهلول آورد و پیش او گذاشت و گفت : این طعام مخصوص خلیفه است و برای تو فرستاده است تا بخوری . بهلول آن طعام را پیش سگی که در آن خرابه بود گذاشت . خادم فریاد زد که چرا طعام خلیفه را پیش سگ گذاشته ای . بهلول گفت : دم مزن اگر سگ بشنود این طعام از خلیفه است او هم نخواهد خورد .

تعداد دفعات بازدید: 931